Silver Key 5.0.1

Silver Key 5.0.1

Inv Softworks LLC – 3,5MB – Shareware – Windows
If you need to send sensitive data over the Internet you should encrypt it first. Anybody knows this. Right, but what about the other side? You correspondent will probably not like the idea of buying and learning some software just to decrypt your file. No problem here if you are using Silver Key!

Right-click the file or folder you wish to send and select the “Create EXE Parcel” command. Silver Key compresses and encrypts your data and adds a small decryptor program. Your correspondent doesn’t need to install any decrypting program because the parcel already contains all the needed software.

If your demands are higher, you can use the Silver Key Shell to create more advanced parcels. You can add encrypted and unencrypted comments, create shortcuts on the target computer, request opening the file after decryption, and even include the uninstaller!

Silver Key fully supports automated batch processing and it is ideally suitable for corporate usage. If you want to protect your data according to the HIPAA privacy regulations, our software lets you easily incorporate HIPAA-compliant encryption.

Silver Key is the silver bullet for secure file transfer. It is a single-click solution if you want it simple, and offers a rich set of features when you want more power.

Tổng quan

Silver Key là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Inv Softworks LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Silver Key là 5.0.1, phát hành vào ngày 30/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.0.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Silver Key đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,5MB.

Silver Key Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Silver Key!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Silver Key cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Inv Softworks LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản